Outsourcing umów cywilno-prawnych

  • posts-27Zgłaszanie i wyrejestrowywanie umów do ZUS drogą elektroniczną.
  • Rozliczanie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi.
  • Aktualizacja dokumentacji związanej z administrowanymi umowami.
  • Przygotowanie potrzebnych raportów.
  • Przygotowanie zestawień do zaksięgowania w uzgodnionym formacie.
  • Wysyłanie przelewów do zleceniobiorców i wykonawców z konta bankowego.
  • Kontakty z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wyjaśniania i weryfikacji naliczonych składek.
  • Przygotowanie indywidualnych rocznych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8B.