Naliczanie płac i administracja dokumentacją kadrową

Administracja płac

Na prace te składa się wiele czynności. Są to rozwiązania upraszczające obsługę i naliczanie wynagrodzeń w Twojej firmie. Nalezą do nich:
Przekazanie wzorów dokumentacji płacowej oraz odpowiednich formularzy dla zleceniobiorców. Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za pomocą programu Płatnik. Naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi zgodnie z regulaminami pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy.
Urząd Skarbowy – naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzenie na ich podstawie odpowiednich deklaracji.
ZUS – naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, sporządzanie i przesyłanie odpowiednich dokumentów i deklaracji.
PFRON – sporządzanie obowiązujących deklaracji.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) – sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych. Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy. Przygotowywanie pasków wypłat. Dokonywanie przelewów na rachunki pracowników lub przekazanie zbiorczej listy przygotowanych elektronicznie przelewów do dyspozycji osoby upoważnionej.

Administracja dokumentacją kadrową

Prowadzenie bazy danych kadrowych pracowników w programie kadrowo-płacowym. Przygotowanie, przechowywanie i aktualizacja teczek osobowych pracowników. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy (umowy, aneksy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku) oraz dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia i świadectwa pracy). Monitorowanie okresów ważności wszelkich umów zawartych na czas określony – informacja w formie raportu. Monitorowanie okresów ważności badań lekarskich. BHP – monitorowanie okresów ważności szkoleń. Przygotowywanie raportów kadrowych zgodnie z wymaganiami naszych Klientów. Udział w kontrolach uprawnionych organów (Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), przygotowywanie raportów pokontrolnych.