Outsourcing kadrowo-płacowy

futurea pay centerOutsourcing kadr

 • Prowadzenie bazy danych kadrowych pracowników w programie kadrowo-płacowym.
 • Przygotowanie, przechowywanie i aktualizacja teczek osobowych pracowników.
 • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy (umowy, aneksy, kwestionariusze osobowe, zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku) oraz dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia i świadectwa pracy).
 • Monitorowanie okresów ważności umów zawartych na czas określony – informacja w formie raportu.
 • Monitorowanie okresów ważności badań lekarskich.
 • BHP – monitorowanie okresów ważności szkoleń.
 • Przygotowywanie raportów kadrowych zgodnie z wymaganiami Klientów.
 • Udział w kontrolach uprawnionych organów (PIP, ZUS), przygotowywanie raportów pokontrolnych.

Outsourcing płac (payroll)

 • Naliczanie płac wraz ze świadczeniami dodatkowymi zgodnie z regulaminami pracy i wynagrodzeń oraz przepisami prawa pracy.
 • Urząd Skarbowy – naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzenie na ich podstawie odpowiednich deklaracji.
 • ZUS – zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS za pomocą programu Płatnik, naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, sporządzanie i przesyłanie odpowiednich dokumentów i deklaracji.
 • PFRON – sporządzanie obowiązujących deklaracji.
 • GUS – sporządzanie informacji i sprawozdań statystycznych.
 • Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.
 • Przygotowywanie pasków wypłat.
 • Dokonywanie przelewów na rachunki pracowników lub przekazanie zbiorczej listy przygotowanych elektronicznie przelewów do dyspozycji osoby upoważnionej.
 • Przekazanie wzorów dokumentacji płacowej oraz odpowiednich formularzy dla zleceniobiorców.