page7_img1

Nasz kontakt:

Adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Telefon: +22 523 74 74

Fax: +22 523 74 99

Inspektor Ochrony Danych: Maciej Kaczmarski iod@futurea.pl

NIP: 526-26-52-775 Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
– XII Wydział KRS pod numerem 0000131385 Kapitał zakładowy: 100.000 PLN

Formularz kontaktowy